ALGEMENE VOORWAARDEN

Om voor iedereen een fijne omgeving te creëeren en het tatoeëren veilig te houden, stellen wij voorwaarden aan onze diensten. Op deze manier garanderen we de beste tattoo ervaring voor jou! Wanneer je jouw tattoo, lasersessie of pmu behandeling aanbetaald ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. - Wij tatoeëren niemand onder de 18 jaar. - Neem niemand mee naar de intake. Wil je echt graag iemand mee? Laat deze dan wachten in de wachtruimte. - Foto's maken tijdens de intake is niet toegestaan. - We werken met een aanbetaling. - De aanbetaling wordt nooit geretourneerd. - De aanbetaling wordt bij de laatste sessie verrekend. - Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade. - Je gaat akkoord met de risico's en van het tatoeëren welke wij in het toestemmingsformulier benoemen. - Iedere sessie dien je apart af te rekenen. - Kun je niet komen op je sessie? Laat dit dan minimaal 7 dagen van te voren weten per mail. - Wij tolereren geen haatdragende taal of tekens. - Wanneer je te laat bent laat het ons zsm weten. Ben je meer dan 30 minuten te laat zonder bericht, vervalt je aanbetaling en je afspraak. - Kom je niet opdagen op je afspraak zonder bericht? Dan vervalt de aanbetaling en de samenwerking.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tattooshop The Continental Raamsdonksveer Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: Afspraak: De afspraak die de Klant met de Artiest heeft gemaakt voor de uitvoering van de Dienst; Artiest: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: 1. The Continental gevestigd aan Grote Kerkstraat 27B te Raamsdonksveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55880452; en 2. De tatoeage en/of piercing artiest en/of laserspecialist die zijn beroep uitoefent in de Tattooshop; Dienst: De dienst die de Artiest in het kader van de Overeenkomst uitvoert, zoals, maar niet beperkt tot, het zetten of verwijderen van een tatoeage of permanente make-up en het zetten van een piercing; Klant: De natuurlijke persoon die met de Artiest een Overeenkomst is aangegaan; Ontwerp: Het ontwerp van een tatoeage; Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Artiest en de Klant; Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail; Tattooshop: De tattooshop aan Grote Kerkstraat 27B te Raamsdonksveer waar de Dienst wordt uitgevoerd. 1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud. 1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de Artiest en op alle Overeenkomsten tussen de Artiest en de Klant. 2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Artiest en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. Derhalve zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op vervolgopdrachten. 2.4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de Artiest vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 2.5. Indien de Artiest niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de Artiest in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 2.6. Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 3. Aanbod 3.1. Ieder aanbod van de Artiest is vrijblijvend. 3.2. Kennelijke fouten of vergissingen in een formulier of e-mailbericht binden de Artiest niet. 3.3. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst en contractspartij 4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het afsprakenformulier en het toestemmingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft ondertekend. 4.2. De Klant dient de bovengenoemde formulieren volledig en naar waarheid in te vullen. 4.3. Indien de Klant jonger is dan 16 jaar, dan kan de Klant enkel de Overeenkomst aangaan indien de Klant daarvoor toestemming heeft verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn wettelijke vertegenwoordiger het toestemmingsformulier heeft ondertekend. In een dergelijk geval wordt onder “Klant” in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de Klant. 4.4. In het afsprakenformulier staat duidelijk met welke Artiest de Klant de Overeenkomst aangaat. Enkel de Artiest genoemd in het afsprakenformulier is gebonden aan de Overeenkomst. Indien de Artiest zijn verplichtingen jegens de Klant niet is nagekomen, dan kan de Klant niet een andere tatoeage of piercing artiest, die tevens zijn beroep uitoefent in de Tattooshop, daarvoor aansprakelijk stellen. Iedere Artiest die werkzaam is in de Tattooshop is een zelfstandig ondernemer en derhalve zelf verantwoordelijk voor de Dienst die hij uitvoert of heeft uitgevoerd. Artikel 5. Prijzen en extra kosten 5.1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. 5.2. Indien door het gedrag van de Klant een Dienst niet voltooid kan worden, dan blijft de vergoeding voor de gehele Dienst aan de Artiest verschuldigd. 5.3. Indien op verzoek van de Klant de Dienst wordt gewijzigd of uitgebreid, dan heeft de Artiest het recht de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. De Klant wordt op de hoogte gesteld van deze extra kosten. Artikel 6. Afzeggen van een Afspraak door de Artiest en weigeren van de Dienst 6.1. De Artiest heeft het recht, bijvoorbeeld ingeval van een overmachtssituatie, een Afspraak af te zeggen. De Klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. 6.2. Indien de Afspraak door de Artiest wordt afgezegd, dan heeft de Klant geen recht op schadevergoeding en wordt, indien de Klant dat wenst, de Afspraak verplaatst. 6.3. De Artiest heeft het recht de uitvoering van de Dienst te weigeren indien de Artiest weet of een vermoeden heeft dat de Klant niet een weloverwogen beslissing heeft genomen over de afname van de Dienst. Artikel 7. Afzeggen of verplaatsen van een Afspraak door de Klant en cadeaubon 7.1. Indien de Klant de Afspraak geheel afzegt, dan blijft de aanbetaling verschuldigd. 7.2. Indien de klant de afspraak minimaal 7 dagen voor het aanvangstijdstip verzet blijft de aanbetaling staan, en zal deze geldig zijn voor de nieuwe afgesproken afspraak. 7.3. Indien de klant korter dan 7 dagen voor het aanvangstijdstip van de afspraak verplaatst dan blijft de aanbetaling verschuldigd en dient een nieuwe aanbetaling gedaan te worden voor de nieuwe afspraak. 7.4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum die op de cadeaubon staat. 7.5. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. 7.6. Indien de cadeaubon is verloren of kwijt is geraakt, dan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de cadeaubon. Artikel 8. Te laat op de Afspraak of niet komen op de Afspraak 8.1. Indien de Klant te laat komt op de Afspraak, dan wordt de Afspraak niet verlengd en blijft het eindtijdstip van de Afspraak in stand. De Afspraak wordt in een dergelijk geval verkort, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van compensatie doordat de Afspraak korter heeft geduurd en blijft de Klant de volledige prijs voor de Dienst aan de Artiest verschuldigd. 8.2. Indien de Klant zonder af te zeggen niet komt op de Afspraak, dan blijft de Klant de aanbetaling verschuldigd. Artikel 9. Uitvoering van de Overeenkomst en uitvoeringstermijn 9.1. De Artiest zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door opdracht te geven aan de Artiest erkent de Klant dat de Artiest een inspanningsverbintenis heeft en geen resultaatsverplichting. De Artiest zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. De Artiest kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. 9.2. De Artiest gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 9.3. Informatie die is verstrekt door de Artiest dient nimmer te worden aangemerkt als een medisch advies. 9.4. Aan een inschatting van een uitvoeringstermijn kunnen nimmer rechten worden ontleend. 9.5. Een wijziging of uitbreiding op de Dienst kan gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Artikel 10. Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Klant 10.1. De Klant garandeert dat hij alle informatie over zichzelf, zoals allergieën, medicijngebruik en lichamelijke gesteldheid, waarvan de Artiest aangeeft dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst volledig en tijdig aan de Artiest heeft verstrekt. Indien de informatie die de Klant ingevuld heeft in het toestemmingsformulier niet meer up-to-date is, dan dient de Klant dit voorafgaand aan de Afspraak aan de Artiest kenbaar te maken. De Artiest heeft niet de verplichting gegevens afkomstig van de Klant te controleren op correctheid en volledigheid. Indien verstrekte gegevens niet correct of volledig zijn, dan is dat geheel voor risico van de Klant. 10.2. De Klant is gehouden de Artiest onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 10.3. Bij lichamelijke klachten is de Klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig consulteren van zijn (huis)arts of een andere medische specialist. 10.4. De Klant is zich ervan bewust dat door de afname van de Dienst lichamelijke ongemakken/aandoeningen, complicaties of infecties kunnen optreden of kunnen verergeren, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Artiest. Door het aangaan van de Overeenkomst accepteert de Klant het risico op lichamelijke ongemakken/aandoeningen, complicaties of infecties of verergering daarvan. Indien de Klant twijfelt of zijn lichaam de afname van de Dienst goed aan kan, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant alvorens de Dienst af te nemen een arts te raadplegen. De Klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. 10.5. De Klant dient zich te realiseren dat een tatoeage blijvend is en dat het mogelijk is dat een tatoeage niet goed verwijderd kan worden. 10.6. Door opdracht te geven aan de Artiest tot het uitvoeren van de Dienst verklaart de Klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de Dienst, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. 10.7. Door opdracht te geven aan de Artiest tot het uitvoeren van de Dienst verklaart de Klant dat hij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat de afname van de Dienst ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de Artiest of derden in gevaar kan brengen. 10.8. Tatoeages bestaande uit teksten en cijfers dienen door de Klant vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor risico van de Klant. 10.9. Het is niet toegestaan in de Tattooshop of tijdens de Afspraak: a. Vernielingen aan te brengen; b. Een andere aanwezige in de Tattooshop te stalken, lastig te vallen, te mishandelen, seksueel te intimideren, te bedreigen, een onveilig gevoel te geven, te discrimineren of te beledigen; c. Overlast te veroorzaken; d. Gedrag te vertonen dat in strijd is met de wet of de goede zeden of dat grensoverschrijdend is; e. Drank of drugs te gebruiken of onder invloed te zijn van drank of drugs. 10.10. Het is de Klant toegestaan maximaal één bezoeker mee te nemen naar de Tattooshop, tenzij de Artiest uitdrukkelijk zijn akkoord heeft gegeven voor meer bezoekers. De bezoeker dient te verblijven in het bezoekersgedeelte van de Tattooshop. 10.11. Huisdieren zijn in de Tattooshop niet toegestaan. 10.12. Kinderen zijn in de Tattooshop niet toegestaan. 10.13. De Artiest is bevoegd indien: a. De Klant zich misdraagt of grensoverschrijdend gedrag vertoont; b. De Klant behoorlijke uitvoering van de Dienst onredelijk bemoeilijkt of verhindert; c. De Klant enige andere verplichting die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, de Afspraak voortijdig te beëindigen. De overeengekomen prijs voor de Dienst blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de Artiest op vergoeding van eventuele schade. Artikel 11. Betaling 11.1. De Klant dient een aanbetaling te voldoen. 11.2. Betaling geschiedt contant of middels een pinbetaling. Artikel 12. Overmacht 12.1. De Artiest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; quarantaineplicht; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de Artiest; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; hackerattack; cyberaanval; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving. 12.2. Onder overmacht wordt tevens verstaan een overmachtssituatie of tekortkoming aan de zijde van een leverancier van de Artiest of van een door de Artiest ingeschakelde derde partij. 12.3. Indien uitvoering van de Overeenkomst wegens een overmachtssituatie (tijdelijk) niet mogelijk is, dan stelt de Artiest de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Artikel 13. Geheimhouding 13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de Artiest gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en de Artiest zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Artiest niet gehouden tot schadevergoeding. Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring 14.1. De Artiest kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12; b. Enige daad of nalatigheid van de Klant. 14.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die de Klant aan de Artiest heeft verstrekt of kenbaar heeft gemaakt. De Artiest is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant verstrekte of kenbaar gemaakte informatie onjuist en/of niet volledig is of door het verzwijgen van de Klant van een (lichamelijke) aandoening. 14.3. De Artiest is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat. 14.4. De Artiest is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de Klant in de Tattooshop. 14.5. Het betreden van de Tattooshop is voor eigen risico. De Artiest is niet aansprakelijk voor ongevallen, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid die niet uitgesloten kan worden. 14.6. De Artiest is niet aansprakelijk voor een allergische reactie, lichamelijk letsel, lichamelijke ongemakken, infecties, geestelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Klant die ontstaan zijn tijdens of na de uitvoering van de Dienst. De afname van de Dienst geschiedt geheel op eigen risico. Indien er sprake is van schade, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant tijdig schadebeperkende maatregelen te nemen. Indien de Klant dat niet doet, dan kan de Artiest nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Klant daardoor lijdt. 14.7. De Artiest is niet aansprakelijk indien de Klant gegeven instructies, waaronder aanwijzingen omtrent nazorg, niet of niet volledig is nagekomen. 14.8. De Artiest is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan kleding van de Klant tijdens of na de uitvoering van de Dienst. 14.9. De Artiest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, gemiste arbeidsinkomsten, opgelegde boetes, reputatieschade en negatieve reacties van derden. 14.10. Indien de Artiest aansprakelijk mocht zijn voor directe schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet geldig is of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van de Artiest beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de overeengekomen vergoeding voor de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 14.11. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar na de gebeurtenis waarop de schade betrekking heeft. Artikel 15. Klachten 15.1. Klachten over de Dienst dienen zo spoedig mogelijk Schriftelijk en gemotiveerd aan de Artiest kenbaar te worden gemaakt. 15.2. Klachten worden zo spoedig mogelijk door de Artiest in behandeling genomen. 15.3. Indien er sprake is van een gebrek in de Dienst dat toerekenbaar is aan de Artiest, dan dient de Klant de Artiest de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Indien de Klant de Artiest deze mogelijkheid niet heeft gegeven en door een derde herstelwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, dan worden de kosten daarvan niet door de Artiest vergoed. 15.4. De aansprakelijkheid van de Artiest is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 14. Artikel 16. Ontbinding en opschorting 16.1. De Artiest is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant zijn verplichtingen jegens de Artiest niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt. 16.2. De Artiest is bevoegd de Overeenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien de Klant zijn verplichtingen jegens de Artiest niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt en de Klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 16.3. Voorts is de Artiest bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 16.4. De Artiest is niet aansprakelijk voor enig schade die de Klant lijdt doordat de Artiest overeenkomstig dit artikel de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt. 16.5. Indien de Artiest de uitvoering van de Overeenkomst opschort of de Overeenkomst ontbindt, dan worden alle reeds uitgevoerde Diensten aan de Klant in rekening gebracht. Artikel 17. Vervaltermijn 17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens de Artiest in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. Artikel 18. Persoonsgegevens 18.1. Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant de privacy verklaring raadplegen. De privacy verklaring staat op de website van de Tattooshop. Artikel 19. Auteursrechten 19.1. De Klant dient de auteursrechten die rusten op het Ontwerp te allen tijde te respecteren. 19.2. Het is de Klant enkel toegestaan het Ontwerp te gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is niet toegestaan. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan het Ontwerp voor commerciële doeleinden te gebruiken. 19.3. Indien de Klant handelt in strijd met de auteursrechten die rusten op het Ontwerp, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Artiest daardoor lijdt, waaronder omzetverlies. Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en de Artiest is Nederlands recht van toepassing. 20.2. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar de Artiest gevestigd is. De Klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat de Artiest Schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Breda